dissabte, 15 d’abril del 2017

Taller d’iniciació a la topografia

Taller d’iniciació a la

Topografia Subterrània

(Mòdul A)
Del 4 al 7 de maig 2017

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran enviant un correu a info@ecgracia.com

En el moment de formalitzar la inscripció caldrà abonar l’import del curs.

El termini d’admissió serà del 5 al 27 d’abril de 2017.

El nombre de places serà limitat (mínim de 6 persones i màxim de 15 persones), atenent rigorosament l’ordre de recepció de les sol·licituds. L’ ECG es reserva el dret d’admissió.

El curs es desenvoluparà al local del ECG.

Participació a les despeses del curs: 60€


El preu inclou: classes teòriques i pràctiques, material didàctic, documentació, llibre de topografia, software de topografia i el material tècnic col·lectiu.


No inclou: Les despeses dels desplaçaments, manutenció i pernoctació aniran a compte dels participants. Cap relació contractual de serveis.Requisits:
L’edat mínima és de 18 anys.

Ser autònom en la exploració de una cavitat horitzontal i vertical.

Caldrà tenir la llicència federativa de la Federació Catalana d’Espeleologia de l’any en curs, que el club podrà tramitar en el moment d’inscripció.

Material indispensable:

Material personal complert de progressió amb roba adient, ja que topografiant ens movem més lentament i es passa més fred.

Material de dibuix (llapis, goma, regla, transportador d’angles, etc).

Seria desitjable que els participants portessin material topogràfic personal o del seu club (brúixola, clinòmetre, cinta mètrica, planxa de suport i bossa topogràfica). L’organització facilitarà aquest material segons les seves possibilitats.

A més els que pugeu disposar d’ordinador portàtil seria interessant que el portéssiu.


NORMES:

Els participants hauran d’informar als responsables del curs de qualsevol anomalia o malaltia que pateixin i que pugui afectar al normal seguiment del curs.

Els participants es comprometen a seguir les indicacions i normes de seguretat que els monitors estableixin els quals no es faran responsables de les conseqüències derivades del seu incompliment. La seguretat a les sortides pràctiques és màxima, minimitzant els monitors el risc inevitable que la pràctica de l’espeleologia comporta i que els participants del curs hauran d’assumir.

L’Espeleo Club de Gràcia, els responsables del curs i els monitors són exempts de tota responsabilitat sobre els possibles accidents, danys o prejudicis que puguin causar els participants per negligència o incompliment de les indicacions i normes de seguretat establertes al curs.

Qualsevol participant que no segueixi les normes de convivència i de respecte a la natura, demostri incapacitat o poc interès per les activitats del taller, serà donat de baixa del mateix, sense dret al retorn de la participació a les despeses, quota club o llicència.

Els responsables del curs es reserven el dret d’efectuar canvis o modificacions del programa si consideren que les circumstàncies ho aconsellen, i de resoldre qualsevol cas o situació no prevista en aquestes normes.

Organitza:

Espeleo Club de Gràcia

Info@ecgracia.com

C/Gran de Gràcia 190-192

08212 Barcelona


PRESENTACIÓ

Des de la seva fundació, fa 38 anys, els membres de l'Espeleo Club de Gràcia han topografiat més de 100 km de galeries subterrànies en cavitats diverses, des les més senzilles als sistemes més complexos, com a testimoni de les seves exploracions o revisions topogràfiques de cavitats clàssiques.

Al llarg dels anys, l’ECG ha anat perfeccionant les seves tècniques topogràfiques, fins i tot creant eines informàtiques pròpies o col·laborant en el desenvolupament i divulgació d’eines d’altres autors.

El Departament de Topografia del ECG sempre ha intentat transmetre els coneixements, adquirits durant les llargues sessions de camp o gabinet , mitjançant cursos de iniciació a la topografia subterrània, tant interns com federatius.

Per satisfer l’ampli ventall de necessitats i demanda en cartografia i topografia subterrània de l’espeleòleg, l’ECG ha subdividit l’ensenyament d’aquestes matèries en 3 mòduls:

- Mòdul A: Iniciació a la topografia subterrània.

- Mòdul B: Perfeccionament en topografia subterrània.

- Mòdul C: Cartografia, orientació i GPS.Aquest curs d’iniciació a la topografia subterrània està dirigit a tos els federats que volen fer els seus primers passos en la ciencia-art de plasmar al paper una cavitat, ajudant-se amb la utilització de les eines informàtiques més actuals per a agilitar i millorar el tractament de les dades topogràfiques.

Així doncs, us animen a apuntar-vos a aquest nou curs del ECG, del que estem segurs en podeu treure un bon profit.

TEMARI


Mòdul A – Iniciació a la topografia subterrània:
* Presentació dels tallers de topografia
* Necessitat de les topografies. * Precisió de les topografies. * Material topogràfic de camp. * Full topogràfic (paper i/o digital) * Tipus de poligonal. * Presa de dades. * Utilització correcta dels instruments. * Prevenció d’errors de mesura. * Dibuix de les cavitats (planta, alçat i seccions). * Representació esquemàtica del medi subterrani i simbologia. * Material topogràfic de gabinet. * Reconstrucció gràfica de la poligonal. * Reconstrucció matemàtica de la poligonal. * Aportació de les eines informàtiques al càlcul i tractament de la poligonal (VISUAL TOPO). * Visualitzacions 3D de les poligonals. * Exportar les poligonals a programes cartogràfics (Autocad, GIS, Google Earth, etc) i GPS. * Vestir la poligonal. * Tipus d’alçats (desenvolupat o projectat). * Dibuix definitiu a tinta o amb eines informàtiques (INKSCAPE) .

§ Escanejat i tractament digital de topografies en suport paper.
* Complements de dibuix (textos, escales, símbols i llegendes). * Dimensions de les cavitats. * Publicació de les topografies (formats paper o digital). * Exemples de topografies de cavitats.PROGRAMA
Dijous 4 de maig
de 20 a 22


Presentació del curs.

Xerrades teòriques.


Dissabte 6 de maig
de 9 a 20


Pràctiques de camp a cavitat.


Diumenge 7 de maig
9:30-13:30 i 15:00- 18:30


Xerrades teòriques.dilluns, 10 d’abril del 2017

Mines de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Text: Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)


Feia temps, ens van parlar d'unes mines de carbó situades prop de Segura, a Savallà del Comtat. Els informants recordaven vagament la seva situació i per diferents motius no trobàvem el dia en què ens podien acompanyar.
Finalment en Jaume Ferreres va poder anar a la seva recerca acompanyat d'una persona que les coneixia. Després de 2 hores de recerca, finalment van aconseguir localitzar-les. En una primera prospecció va estimar en 50 m el recorregut de les dues mines, de configuració rectilínia, situades a la vora d'un camí paral·lel  a la rasa de Bosc. Posteriorment ens han informat que antigament existia una tercera mina, situada entre les dues que hem visitat, però que actualment és inaccessible a causa d'un enfonsament de la boca d'entrada.
Desconeixem el nom les mines, si és que en tenen, pel que hem decidit anomenar-les amb el nom de la rasa en la què s'obren.
L'única referència que hem localitzat d'aquestes mines ens la dóna Josep M. Mata Perelló al seu llibre "Els minerals de Catalunya", editat l'any 1990. A l'apartat "Descripció dels jaciments de la Comarca de la Conca de Barberà" diu:
"15. Segura (és un agregat de Savallà): Hi ha afloraments de lignits oligocènics, sobre els quals es feren algunes prospeccions tems enllà. Són carbons poc importants, amb mineralitzacions, ferruginoses (també poc importants), amb pirita(i), limonita, calcita, guix i quars".Mina núm. 1 de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Recorregut: 37 m
Desnivell: -1,5 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 355267
            Y: 4601715
            Z: 654 m
Terreny: Calcàries
Història: Desconeixem la data d'excavació.
Situació: Del km 5,749 de la carretera T-243 surt un camí que davalla cap a la rasa del Bosc i la creua. Un cop al vessant esquerre trobem un ampli camí que segueix paral·lel al llit, aigües avall, i que seguirem durant uns 650 m, fins a trobar a la nostra esquerra la boca de la mina núm. 2, i 150 m més endavant, la mina núm. 1.
Descripció: La boca, d'uns 2 m d'amplada per 1 m d'alçada, s'obre al fons d'una trinxera, a 4 m del camí. Una curta rampa ens situa en una galeria rectilínia de 2 x 1,7 m, pràcticament plana i força regular durant els 30 primers metres. Els últims metres el sostre baixa fins a poc més 1 m d'alçada.
Mina núm. 2 de la Rasa del Bosc (Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Recorregut: 44,6 m
Desnivell: -2,4 m
Coordenades (UTM31N ETRS89):
            X: 355325
            Y: 4601578
            Z: 655 m
Terreny: Calcàries
Història: Desconeixem la data d'excavació.
Situació: Del km 5,749 de la carretera T-243 surt un camí que davalla cap a la rasa del Bosc i la creua. Un cop al vessant esquerre trobem un ampli camí que segueix paral·lel al llit, aigües avall, i que seguirem durant uns 650 m, fins a trobar a la nostra esquerra la boca de la mina núm. 2.
Descripció: A 6 m del camí, i al fons d'una trinxera, trobem l'entrada de la mina. Igual que la mina núm. 1, és pràcticament recta, però les amplades són més irregulars. A 4 m de l'entrada trobem el que sembla a l'esquerra una galeria perpendicular, però únicament té 3 m. A la part central trobem l'eixamplament més important, producte d'un ensorrament a ambdós costats, que va caldre apuntalar amb uns pilars de fusta, actualment en no gaire bon estat.

Han participat:
- Jaume Ferreres (Espeleo Club de Gràcia)
 - Hilari Moreno (Espeleo Club de Gràcia)
 - Jordi de Valles (Espeleo Club de Gràcia)
 - Gener Aymamí