dissabte, 22 de maig del 2021

Coves de la Jaia, mas de n’Arques i la Covassa

 


Coves de la Jaia, mas de n’Arques i la Covassa

 

Text: Gener Aymamí, Jordi de Valles i Jaume Ferreres 

(Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès)

 

Aquestes són tres interessants coves molt conegudes ja que estan, a poca distància del Molí del Vilar, al costat mateix del camí asfaltat que, vorejant el riu Montsant, du de Margalef cap al pantà homònim. Es tracta d’un antic camí que pel costat del riu duia de Margalef cap a Ulldemolins, però a l’inaugurar-se el pantà l’any 1994 bona part del camí va desaparèixer, anys més tard es bastí un pont penjant i s’habilità un sender per tal de poder enllaçar amb el camí que, pel costat del riu Montsant, du cap a Ulldemolins.

Els terrenys del Montsant són de formació terciària (Oligocè) i la formació d’aquestes balmes i abrics es produeix per l’alternança de conglomerats i gresos, l’erosió produïda sota els grans blocs de conglomerat ha ocasionat el retrocés de la capa inferior de gres, molt més feble, originant aquestes cavitats, que en molts casos han estat aprofitades per l’home prehistòric. Tot i que són esmentades com a coves, en realitat es tracta de balmes on la llum solar arriba a tot arreu, però mantenim el topònim amb què es coneixen a la zona.

 


Arqueologia

De les tres coves aquí tractades, només les dues primeres han donat restes arqueològiques:

Cova de la Jaia: Segons les dades que ens aporta el Patrimoni Arqueològic de Catalunya en la cova de la Jaia, que també s'esmenta com a cova de la Jove, s'han produït troballes arqueològiques amb una cronologia que abraça des del final del Paleolític Superior fins al Neolític.

Aquesta cova és la més rica d'aquest sector de Margalef. Segons Salvador Vilaseca contenia un dipòsit intacte que excavà donant un interessant conjunt d'indústria lítica en sílex. La continuïtat de l'assentament no és clara, podria ser una ocupació esporàdica. Encara conserva sediment però es troba remenat.

En diverses revisions efectuades de la Carta Arqueològica es localitzaren algunes ascles de sílex a l’interior de la cova i pels voltants.

 

Cova del Mas de n’Arques: El Patrimoni Arqueològic de Catalunya ens informa que, igual que l'anterior, aquí també s'han efectuat algunes excavacions que han proporcionat materials arqueològics amb un horitzó que comprèn des del final del Paleolític Superior fins al Neolític

Tanmateix se'ns comenta que Salvador Vilaseca localitzà al peu d'aquesta cavitat una rascadora massissa, un esclat pentagonal i làmines retocades de sílex. Actualment, dins la cavitat, encara es conserva sediment però sembla estar molt remenat.

En efectuar la revisió de la Carta Arqueològica, no es va localitzar material ni en la cavitat ni pels voltants.


 

 

Cova de la Jaia (Margalef, Priorat)

Sinònim: Cova de la Jove

Recorregut: 5 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

            X: 313846

            Y: 4574180

            Z: 410 m

Terreny: Conglomerats

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Des de Margalef agafem la T-713 en direcció Ulldemolins Del km 8,200 surt el camí asfaltat que porta a l'embassament de Margalef. Després de recórrer 750 m passarem per l'antic molí del Vilar, i al cap de 450 m veurem la cova de la Jove que obliga el camí a fer un lleuger desviament.

Descripció: Aquesta és la primera cova que trobem, està enlairada cosa d'uns 3 m sobre el camí. Es tracta d'una balma d'uns 30 m de llargada per uns 5 d'amplada, tancada per un mur d'uns 60 cm de gruix, construït de pedra seca en la part inferior, al damunt hi descansa ben bé més d'1 m de paret de tapial, per acabar rematada al capdamunt per unes filades d’obra de pedra.

Com que part del mur que la tancava pel costat O ha caigut, s'hi pot accedir pels dos costats i com que té dues boques adquireix una característica forma de túnel.

Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès

 


 

Cova del Mas de n’Arques (Margalef, Priorat)

Sinònim: Cova del Mas Narques

Recorregut: 10 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

            X: 313909

            Y: 4574184

            Z: 418 m

Terreny: Conglomerats

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Des de Margalef agafem la T-713 en direcció Ulldemolins Del km 8,200 surt el camí asfaltat que porta a l'embassament de Margalef. Després de recórrer 750 m passarem per l'antic molí del Vilar, i al cap de 450 m veurem la cova de la Jaia, que obliga el camí a fer un lleuger desviament. Uns metres més endavant trobarem la cova del Mas de n'Arques.

Descripció: De configuració allargassada, passa dels 80 m de llargada per uns 10 d'amplada. A l'interior aixopluga una construcció que serví d'habitatge amb un parament enmig que el divideix en dues parts. El sòl s'ha arranjat i aplanat convenientment per poder bastir aquesta edificació.

Fa uns anys es van arranjar les portes, hi una al costat E i l'altra a l'O, i les parets de l'edifici, però en unes notes preses l'any 2005 vam constatar que encara es podien veure els encaixos d'una porta molt antiga. Els panys de paret tenen uns 50 cm d'amplada, estan ben conservats i es destaca que algunes parts estan construïdes amb pedres més ben treballades que la resta i presenta una única finestra que consisteix en una obertura espitllerada, cosa que li configura un caràcter defensiu. Ignorem si es va  obrir en el decurs d'alguna comtessa, en algun moment en què els bandolers senyorejaven pels camins o bé en alguna carlinada. El fet de trobar-se a frec de camí deuria fer necessari aquesta mesura de seguretat.

El sostre de la cavitat està força ennegrit, cosa que denota una llarga pervivència, possiblement va estar habitada fins a començament del segle XX. Darrerament s'ha emprat com a cleda pel bestiar.

A dins de la cova, arran de paret hi ha un aflorament d'aigua.

Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès


 

 

La Covassa (Margalef, Priorat)

 

Recorregut: 25 m

Coordenades (UTM31N ETRS89):

            X: 314062

            Y: 4574159

            Z: 429 m

Terreny: Conglomerats

Història: Coneguda de temps immemorials.

Situació: Des de Margalef agafem la T-713 en direcció Ulldemolins Del km 8,200 surt el camí asfaltat que porta a l'embassament de Margalef. Després de recórrer 750 m passarem per l'antic molí del Vilar, i al cap de 450 m veurem la cova de la Jove que obliga el camí a fer un lleuger desviament. Uns metres més endavant trobarem la cova del Mas de n'Arques. Una mica més endavant, en fer una marcada corba del camí, trobem aquesta caverna

Descripció: Té un centenar de metres de llargada per uns 25 en la part més ample, ja que la cova forma una mena de raconada. Té una alçada de 7,5 m en alguns punts, fins a minvar i fer-se impracticable. És la cavitat més concrecionada de les tres, amb una columna de gran amplada. Hi ha petites formacions en forma de columna, petits gorgs que segueixen el pendent del terra i una columna de gran amplada.

El sòl és lleugerament inclinat i a un costat hi brolla una font.

Dades: Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès 


 

 

Bibliografia

(1) FULLOLA, J.M. (1984).- "Estat actual del coneixement de la Prehistòria a la vall del Montsant (Priorat, Tarragona)" Trib. d'Arqueol. (1983-1984):7-14

(2) BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F. (1984).- Catàleg Espeleològic de Catalunya Vol. 7

(3) AYMAMÍ, G. (2004).- "La utilització de les cavitats per l'home des d'època històrica. El trogloditisme a Catalunya: Estat de la qüestió" Actes 1er Cong. Cat. Espel. pp. 213-227

(4) AYMAMÍ, G. (2006).- Coves fortificades de Catalunya (Topografia)

(5) AYMAMÍ, G. (2017).- "Las cuevas y las simas en la Guerra Civil en Cataluña - 1936-1939" Bol. Museo de la Espel. (20):17-22

AYMAMÍ, G; VALLES, J de; FERRERES, J. (2020).- "Coves de la Jaia, del Mas de n'Arques i la Covassa (Margalef)" La Portadora, Revista d'Estudis Socials i Humanístics del Priorat núm. (4):159-166 (Topografia)